Správne a matričné poplatky

Správne a matričné poplatky

(zákon NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch)
Správne poplatky na úseku všeobecnej a vnútornej správy


- Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis: 2 €

 

- Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, za každú aj začatú stranu:
o v slovenskom jazyku: 2 €
o v českom jazyku : 3 €
- Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík: 2 €

 

- Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, za každú aj začatú stranu: 2 €
- Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom, s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí (rodný list, sobášny list, úmrtný list) : 5 €

- Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby: 5 €
- Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky: 10 €
- Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR: 20 €
- Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby: 20 €
- Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom, alebo medzi cudzincami: 35 €
- Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom: 70 €
- Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosť: 70 €
a zároveň poplatok podľa uznesenia číslo 30-V/2011: 150 €
- Uzavretie manželstva medzi cudzincami: 200 €
- Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt: 200 €

Poznámka: Podľa § 6 ods. 2 zákona NRSR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50% z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

Publikované: 3.1.2019 | Aktualizácia: 25.4.2023
toplist