Aktuality

Uskutočnilo sa uvítanie do života novorodencov v roku 2020
12.7.2021

Uskutočnilo sa uvítanie do života novorodencov v roku 2020

V piatok 9.6.2021 sa vo svadobnej sieni OcÚ Podolie uskutočnilo slávnostné uvítanie do života našich detičiek narodených v roku 2020. Celkovo sa slávnostného uvítania zúčastnilo 18 rodičov s deťmi. Rodičia si mohli pozrieť krátky program detičiek z MŠ, ktorý pripravila pani učiteľka M. Ščepková, za čo jej veľmi pekne ďakujeme. Taktiež ďakujeme aj J. Červeňanskej, ktorá sa postarala o hudobný doprovod.
Na úvod prítomných privítal pán starosta, ktorý si slávnosť užíval z "druhej strany" a odovzdal slovo pani matrikárke a svojej zástupkyni D. Marákovej, ktoré sa svojimi krásnymi príhovormi prihovorili prítomným. Následne sa rodičia podpísali do pamätnej knihy a prevzali darček pre svoje ratolesti.
Všetkým detičkám prajeme veľa zdravia, lásky a šťastia.


Zvozový kalendár na separovaný zber na II. polrok je k dispozícii
24.6.2021

Zvozový kalendár na separovaný zber na II. polrok je k dispozícii

Vážení občania, môžete si pozrieť nový zvozový kalendár v našej obci na separovaný zber. Vás sa hlavne týka zber od domácnosti- PAPIER a PLASTY.
V najbližšom období budú kalendáre distribuované aj do jednotlivých domácností.
Viac po rozkliknutí.


Naši Kopaničiari sa dočkali opravy ciest
24.6.2021

Naši Kopaničiari sa dočkali opravy ciest

V utorok začala firma s opravou ciest na našich Kopaniciach:
1. Podolský bok - 350 m (1050 m2)
2. Ondrášech cesta - 400 m (1255 m2
Cesty opravujeme technológiou penetračného makadamu. Do tejto opravy investuje obec približne 40 tis. € z vlastných zdrojov.
Práce prebiehajú od 22.6. - 25.6.2021.


TSK ponúka našim občanom možnosť zaočkovať sa proti ochoreniu COVID-19
6.6.2021

TSK ponúka našim občanom možnosť zaočkovať sa proti ochoreniu COVID-19

Trenčiansky samosprávny kraj sa usiluje o vytvorenie podmienok na to, aby sa mohlo zaočkovať čo najviac ľudí, ktorí o očkovanie proti ochoreniu COVID-19 majú záujem.

V tejto súvislosti žiadame všetkých záujemcov o očkovanie, ktorí doposiaľ nie sú registrovaní na očkovanie cez národný objednávací systém, aby sa prihlásili na obecnom úrade. Ponuka sa týka imobilných, ležiacich ale i bežných občanov. Imobilní a ležiaci občania majú možnosť byť zaočkovaní v domácom prostredí. Bežní občania budú očkovaní v zriadenom očkovacom centre.
Objednávať na očkovanie sa môžete do 8. júna na Obecnom úrade na tel. čísle 032/77 94 102.

Oznamy obce

14.10.2020

Registrácia chovov ošípaných!

Občania, ktorí chovajú ošípané na svojom pozemku sú povinní registrovať chov ošípaných. Platí to pre všetky chovy ošípaných, teda aj tie domácnosti, ktoré chovajú čo len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu.
Viac v prílohe.

9.9.2020

Výzva pre majiteľov psov!

Vážení občania, majitelia psov!
V poslednom období sme v našej obci zaznamenali zvýšený počet voľne pohybujúcich sa psov. Upozorňujeme všetkých majiteľov na dôsledné zabezpečenie svojich psov, ktorí sa pohybujú voľne po ulici.
Podľa zákona č. 282/2002 o držaní psov sa priestupku dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. Za priestupok možno uložiť pokutu do 165 eur (viď zákon).
Preto Vás žiadame o dôkladné zabezpečenie pozemku, na ktorom psov držíte, aby títo nemohli bez Vášho vedomia pozemok opustiť a aby neohrozovali ľudí.
Ak obec odchytí túlavého psa, ten bude umiestnený do útulku. Náklady spojené s umiestneným psa a jeho odchytom bude znášať majiteľ psa.

1.1.2020

UPOZORNENIE NA POUŽÍVANIE ZÁBAVNEJ PYROTECHNIKY V NAŠEJ OBCI

Žiadame občanov, aby dôsledne dodržiavali zákon 220/2018 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii, v ktorom je jasne určené kedy a za akých okolností možno púšťať zábavnú pyrotechniku.
Podľa §52 čl.3 sa môžu používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 len v období od 31. decembra príslušného kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka, ak ďalej nie je ustanovené inak.
V období od 2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka možno používať zábavnú pyrotechniku iba s predchádzajúcim súhlasom obce na základe písomnej žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3. Žiadosť musí byť podaná najneskôr desať pracovných dní pred plánovaným použitím.
Obec môže prejednávať a riešiť priestupky na úseku verejnému poriadku, ak niekto použije pyrotechnické výrobky v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo návodom na ich používanie. V tomto prípade môže byť uložená bloková pokuta do výšky 33 eur.

Kalendár podujatí

Kalendár podujatí
P U S Š P S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
toplist