Dokumenty združenia Dubová

 Regionálne združenie obcí Dubová (ďalej len "združenie") je dobrovoľnou, nezávislou, nepolitickou, neštátnou a záujmovou organizáciou založenou v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb . o obecnom zriadení v platnom znení.2.      Združenie je právnickou osobou, ktorá vykonáva svoju činnosť v súlade s vlastnými Stanovami a platnými právnymi normami Slovenskej republiky. Právna subjektivita združenia vzniká dňom registrácie na Krajskom úrade v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení.

Názov združenia je: Regionálne združenie obcí Dubová

Sídlo združenia je: 916 22 Podolie č. 566

Predsedom správnej rady je starostka obce Podolie Mgr. Anna Čechvalová

Predmetom činnosti združenia je:

a)      koordinácia činnosti obcí pri riešení regionálnych problémov, najmä spracovanie

koncepcie

rozvoja regiónu, s dôrazom na životné prostredie, menovite zdrojov pitnej vody, budovanie infraštruktúry obcí, vytváranie podnikateľského prostredia v regióne s dôrazom na agroturistiku, zachovanie a obnovu ekologických parametrov regiónu, podpora tradícií regiónu s dôrazom na ochranu pamiatok kultúrneho dedičstva, poľnohospodárstva, remesiel a regionálnej dopravy

b)       koordinácia činností pri vytváraní projektov rozvoja regiónu a reprezentácia vo vzťahu k štrukturálnym fondom EU

c)       zapájanie regiónu do združení a vyšších samosprávnych zoskupení, najmä v rámci Euroregiónu Bíle-Biele Karpaty s dôrazom na budovanie infraštruktúry cestovného ruchu a propagácie regiónu.

Združenie nesmie vykonávať činnosť smerujúcu k:

- popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo iných práv občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie, roznecovať nenávisť a neznášanlivosť z týchto dôvodov, podporovať násilie alebo inak porušovať ústavu a zákony,

- dosahovaniu svojich cieľov spôsobmi, ktoré sú v rozpore s Ústavou SR a jej zákonmi.

 

Členmi združenia sú obce, ktoré sa územne nachádzajú v oblasti združenia

-       Čachtice

-       Podolie

-       Pobedim

-       Častkovce

-       Očkov

Publikované: 1.10.2015 | Aktualizácia: 10.1.2019
toplist