Starosta obce Podolie

202010200801020.rastislav-bobocky

PaedDr. Rastislav Bobocký

volebné obdobie 2018 - súčasnosť


mobil:
0907 727 583

pevná linka:
032 77 94102


e-mail: starosta@podolie.sk

Starosta je predstaveným a najvyšším výkonným orgánom obce. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca.

Funkcie starostu:
- zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia
- vykonáva obecnú správu
- zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám
- rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo organizačným poriadkom obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu
- je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

Publikované: 16.3.2007 | Aktualizácia: 1.3.2023
toplist