Komisia školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí

Predseda
Mgr. Monika Augustínová

 

Členovia - poslanci
Ing. Róbert Augustín
Mgr. Bohumil Čechvala

 

Členovia z radov občanov
Ing. Alžbeta Augustínová
Katarína Macháčová
Martin Gábor

 

Úlohy komisie
- predkladať podnety na činnosť organizácií venujúcich sa deťom a mládeži a tým skvalitniť vzdelávací proces detí a mládeže, spoločne pripravovať plány na využitie týchto zariadení počas prázdnin
- hodnotiť stav výchovno-vzdelávacích výsledkov na základe podkladov školskej správy
- sledovať stav kultúrnych pamiatok na území obce
- podieľať sa na príprave celo obecných kultúrnych akcií
- navrhovať a dávať podnety k organizovaniu celo obecných osláv
- hodnotiť činnosť športového zamerania mládeže v obci
- navrhovať zlepšenia rozvoja športu na území obce
- prehodnocovať zápis do kroniky obce
- kontroluje pomery v rodinách žiadateľov a dáva stanoviská k šetreniu
- odporúčať finančnú a vecnú výpomoc pre rodiny s deťmi, dôchodcom a zdravotne postihnutým občanom
- pripravovať stanoviská k materiálom predkladaným do orgánov obecného zastupiteľstva v záležitostiach sociálnych vecí a zdravotníctva
- vyjadrovať sa k všeobecne záväzným nariadeniam obce

Publikované: 13.12.2018 | Aktualizácia: 2.1.2023
toplist