Starosta informuje

V tejto rubrike budeme pridávať informácie od starostu obce "z prvej ruky". Pokiaľ máte nejaké dotazy na starostu, tak mu môžete písať otázky či dotazy, na ktoré očakávate odpoveď na adresu: starostapodolie@gmail.com. Potrebné je podpísať sa v e-mailovej správe, aby bolo zrejmé kto sa pýta. Meno nebudeme uverejňovať.

16. Aké investície plánuje obec vykonať tento rok? Cesty sa budú opravovať?

O niekotrých pripravovaných investíciách sa písalo aj v Podolských novinách:
1. Aktuálne sa rekonštruuje po 40 rokoch kuchyňa v KD Podolie. Stavebné práce by mali byť ukončené koncom mája. Cena týchto prác bude spolu približne 32 tis. €. Mení sa komplet elektroinštalácia, voda, odpady, plyn, urobilo sa odsávanie, ktoré sme nemali, menili sa okná, znižovali sa stropy. Samozrejme budú nové obklady a podlaha. Obkladov je cca 210 m2. Podlaha bude liata/epoxid. Po skončení týchto prác sme sa s poslancami dohodli, že budeme obstarávať aj nové zariadenia, aby sme mali už kuchyňu komplet hovotú. Predpokladaná cena je do 20 tis. €. Čiže spolu nás bude stáť rekonštrukcia kuchyne okolo 50 tis. €.

2. Pracujeme na novej výstavbe nájomných bytov v lokalite za KD (21 bytov) a taktiež pripravujeme IBV, taktiež v tejto lokalite. Aktuálne máme spracovaný návrh dvoch bytových domov. Aktuálne sa rieši dotiahnutie elektriny do tejto lokality, pretože tu má vzniknúť až 39 nových odberných miest. Taktiež pracujeme na vysporiadaní celej cesty, na projekte samotnej cesty a dotiahnutie sietí (voda, kanalizácia, elektrika). Okrem toho investor na nadstavbu ZS už finišuje s projektovou dokumentáciou, ale musíme najskôr vyriešiť samotnú elektrinu. Nájomné byty predpokladáme, by sa mohli začať stavať asi až v roku 2022 - 2023. Žiaľ, niektoré veci nedokážeme my ovplyvniť.

3. Stále prebieha obstarávanie na rekonštrukciu ciest na Kopaniciach (40 tis. €). Predpokladáme, že v júni bude realizácia.

4. Opravujeme postupne prietory štadióna (zasadačka, sklad, šatňa hostia, sprchy A-mužstvo, vymeníme všetky staré okná a dokončíme fasádu.

5. Pracujeme na štúdii, projekte a samotnej oprave rozpadnutej cesty pod bufetom. Zosúva sa tam svah a potrebujeme to riadne zasanovať. Realizovať to tiež chceme tento rok.

6. Spracovávame projekt na revitalizáciu verejného priestranstva v "ŽĽABE" a taktiež pred KD.

7. V lete by sme chceli realizovať dokončenie úpravy priestranstva od Parku miniatúr k bufetu (druhá strana). Aktuálne sa tiež spracováva projekt.

... a mnohé daľšie.

Čo sa týka samotných ciest v obci, tak o tom som už písal v novinách. Cesty neustále sadajú a prepádajú sa. Predpoklad výmeny "kobercov" je podľa môjho odhadu rok 2023. Taktiež čakáme či nám prejde podaná žiadosť a ak nie, tak to začneme realizovať z vlastného rozpočtu. Prosím ešte o strpenie. Určite by nemalo teraz význam natiahnuť nový asfalt na takto rozpadnuté cesty.

15. Isto sa pýtate, kedy budú dokončené práce na pokládke otického kábla v obci?!

Komunikujeme so spoločnosťou SUPTEL, pretože oni sú realizátor. Ich najatí "pracovníci" mali prísť v marci dokončiť všetky práce. Taká bola informácia vo februári. Žiaľ COVID-19 všetko posunul a na ďalších výkopoch a dokončovaní začali pracovníci až koncom apríla/začiatkom mája. Dohodnutí sme boli, že najskôr opravia všetko čo rozbili a nechali v decembri tak. Žiaľ, o deň nastala zmena, pretože museli promtne dokončiť pokládku káblov- Farská ulica a Ľ. Štúra. Medzi tým niektoré partie začali s betónovaním rozbytých chodníkov. To bolo na Pribinovej. Momentálne už 2 týždne naháňam stavbyvedúceho, píšem listy a pod, aby konečne dokončili a dali všetko do pôvodného stavu. Verím, že časkoro dôjde k náprave. Žiaľ nejedná sa o naše dielo, my to nefinancujeme. Obec Podolie len poskytla povolenie na rozkopávku! Mrzí ma to, ale žiaľ, takto to u nás na Slovensku funguje :( Viac sa k tomu radšej nevyjadrujem. Úsudok si urobte sami. Verte, že robím pre to maximum.

14. (3.3.2020) POZOR! V Priebehu marca sa budú môcť domácnosti pripájať na verejnú kanalizáciu. Čoskoro budú všetci občania informovaní o všetkých podrobnostiach ako to bude prebiehať.

13. Aké sú nové informácie ohľadne kanalizácie?

Po rokovaniach so SAŽP ohľadne našej prevádzky kanalizácie sa uskutočnilo v stredu 29.1.2020 rokovanie s vedúcimi predstaviteľmi TAVOSU (generálny riaditeľ a členovia predstavenstva spoločnosti), na ktorom došlo k dohode, že naša kanalizácia bude spustená v skúšobnej prevádzke, počas ktorej sa "vychytajú všetky drobné muchy" po tom, čo boli odstránené všetky vážne závady, ktoré bránili spusteniu. Okrem toho sa počas tejto skúšobnej prevádzky dotiahne celá potrebná administratíva. Predpoklad spustenia je koniec februára príp. začiatok marca. O všetkých náležitostiach potrebných na pripojenie budú občania všas informovaní. Potrebné na pripojenie bude:
1. povolenie na drobnú stavbu a situačný nákres,
2. žiadosť o pripojenie,
3. kontrola prípojky pracovníkom TAVOSu,
4. podpísanie ZMLUVY.

12. Ako je to to s kanalizáciou a pripájaním? Kedy je to reálne?

Spoločnosť TAVOS a.s. neustále monitoruje všetky stoky. Posledná informácia zo dňa 14.8.2019 je, že majú odmonitorovaných približne 75% celej dĺžky. Posledný týždeň však bolo monitorovacie vozidlo odvolané na riešenie havarijného stavu v Piešťanoch. V stredu 14.8.2019 prebehlo pracovné stretnutie za účasti predstaviteľov TAVOS a.s. a M-Silnice. Zistili sa drobné nedostatky, ktoré bude potrebné odstrániť. Realizátor sa zavial, že hneď ako bude odmonitorovaných 100% a budú im poskytnuté informácie o všetkých nedostatkoch, tak okamžite začnú pracovať na ich odstránení. Predstavitelia TAVOS-u prisľúbili čo najrýchlejšie odmonitorovanie kanalizácie. Predpokladá sa, že do polovice septembra to už bude. Následne začnú prebiehať kanalizačné (prevádzkové) skúšky výtlačného potrubia. Musia sa "naostro" vyskúsať naraz všetky prečerpávacie stanice a funkčnosť Presskanu tým, že sa do prečerpávačiek napustí voda a spustia sa čerpadlá. Pokiaľ pôjde všetko podľa plánov a nenastanú žiadne problémy na výtlačnom potrubí (Presskan), tak by sa domácnosti mohli začať pripájať na kanalizáciu v priebehu októbra.

11. Prečo sú na Hlavnej ulici označené vjazdy do domov? (24.5.2019)

Všetky vjazdy do domov na Hlavnej ulici na pravej strane od Očkova sa budú asfaltovať (tam, kde sa robila kanalizácia). Medzi nimi bude navezená zemina a tie úseky budú zatrávnené, tak ako v Korytnom. Vjazdy sú robené na šírku vjazdovej brány do domu. Táto realizácia je plne v réžii obce Podolie. Pri týchto prácach bude na krátky čas majiteľom priľahlých nehnuteľností obmedzený vstup do domov. Preto prosím o trpezlivosť. Ďakujem.

10. Kedy sa vyasfaltuje "rozbitá" dedina? (24.5.2019)

"Kanalizátori" opravovali všetky prednuté prípojky a hlavné vetvy. Pôvodne bolo všetko dohodnuté, že sa práce na miestnych komunikáciách ukončia v týždni do 24.5. Žiaľ, počasie nedovolilo pracovať tak, ako bol stanovený plán. V pondelok, ak počasie dovolí, budú všetky cesty v dedine vyasfaltované. Od utorka by sa mal začať asfaltovať chodník. Ako som však povedal, všetko závisí od počasia.

9. Kedy sa nasťahujú prví občania do novej bytovky pri škole? (24.5.2019)

Na dokončení bytovky sa intenzívne pracuje. Trochu "šarapaty" urobilo počasie. Začiatkom júla musí byť bytovka na 99,9% hotová. Potom nás opäť čaká "administratívny maratón", ktorý bude trvať minimálne 2 mesiace. Čo som sa rozprával s investrom a úradníkmi Ok. úradu Trenčín, tak ľudia sa budú môcť nasťahovať do bytovky na začiatku októbra.

8. Ako to vyzerá s kanalizáciou a napájaním? (20.5.2019)

Po posledných rokovaniach sa to už posunulo vpred. Už mám na stole pripravenú Koncesnú zmluvu, ktorú musíme s TAVOSom dohodnúť. Pracovníci TAVOSu už dostali príkaz, aby si prekontrolovali dokumentáciu a zoznámili sa s našim dielom. Najneskôr o dva týždne sa ešte uskutoční rokovanie s predstaviteľmi TAVOSu, kde doladíme ešte posledné veci. O všetkom Vás budeme včas informovať.

7. Vraj sú už KOMPOSTÉRY v Podolí uskladnené? (20.5.2019)

Spoločnosť MEVA SK nám už priviezla všetkých 680 kompostérov, ktoré sú momentálne uskladnené. Čoskoro si ich občania budú môcť vyzdvihnúť. Najskôr však musíme projekt administratívne ukončiť. Očakávam, že budúci týždeň, prípadne ten ďalší vyhlásime, kedy a kde si budete môcť kompostér vyzdvihnúť. Pripavujeme aj besedu s občanmi ohľadne kompostovania.
Kompostér

6. Kedy sa prídu dokončiť terénne úpravy po výstavbe kanalizácie a kedy sa opravia "prepadnuté" cesty? (15.4.2019)

Realizátor kanalizácie nám avizoval, že prídu po veľkonočných sviatkoch. Môže sa však stať, že práce začnú až po hodoch, pretože ešte musia dokončiť jednu zákazku. Oravovať sa budú prepadnuté cesty po dedine a dokončia sa všetky terénne úpravy (dosyp zeminy, úprava vjazdov do domov, chodník v Korytnom a pod.)

5. Kedy budú kompostéry? (5.4.2019)

Kompostéry sú obstarané, zmluva podpísaná a čakáme len na dodanie. Bolo síce avizované, podľa zmluvy, že kompostéry majú byť dodané do 22.2.2019. To sa však nestalo, keďže nám firma MEVA poslala vo februári avízo, že nie sú schopní nám kompostéry dodať v stanovenom termíne, pretože ich dodávateľ/výrobca nedisponuje takými výrobnými kapacitami, aby uspokojil všetkých zákazníkov naraz. Preto sme museli požiadať o predĺženie termínu ukončenia projektu. Dodávateľ sa zaviazal, že do júna nám kompostéry dodajú. Verme, že sa tak stane. Pokiaľ nie, hrozí nové verejné obstarávanie a celý proces sa opäť predĺži.

4. Oprava cesty "Ošmek" (5.4.2019)

Cesta na Ošmek sa začala opravovať 10.4., ale žiaľ pre zlé počasie boli práce prerušené. Oprava (vyspravenie výtlkov) sa dokončila v pondelok 15.4. Cesta je už vyrovnaná a plynulo prechodná. Zatiaľ sme zvolili túto lacnejšiu alternatívu (3 600 €). Veríme, že občania a vodiči, ktorí túto cestu dennodenne využívajú budú spokojní. Len pre informáciu, ak by sme chceli natiahnuť nový koberec, tak nám to oslovené spoločnosti nacenili priemerne na 23 000 €. Okrem toho sa opravovala aj Družstevná ulica a najväčšie výtlky po dedine (križovatka pri Lucy, reštaurácii, pošte). Celkovo nás tieto opravy stáli 5 807,16 €.

3. Kedy sa budeme môcť pripájať na kanalizáciu? (25.3.2019)

Kanalizácia sa kolaudovala 4.2.2019. Následne sme čakali na kolaudačné rozhodnutie, ktoré bolo vydané 27.2.2019 a potom sme museli čakať na nadobudnutie právoplatnosti. Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia sme mali dohodnuté stretnutie s výkonnou riaditeľkou TAVOS a.s. Piešťany, kde sme spoločne so starostom Očkova odovzdali potrebné dokumenty na preštudovanie a oboznámenie sa s dielom ich pracovníkmi. Po stretnutí s vedúcimi predstaviteľmi jednotlivých oddelení SAŽP sme sa nakoniec dozvedeli, že nebudeme musieť obstarávať prevádkovateľa, v čom nám nesmierne pomohlo právnické oddelenie SAŽP. Teraz už iba čakáme na návrh zmluvy zo strany ministerstva pre našu obec a TAVOS. Musíme teda doriešiť túto dôležitú administratívu a potom by sa už mohlo začať napájať. Predpoklad je máj - jún.

2. Koľko budeme platiť za stočné? (25.3.2019)

Momentálne sa to nedá presne určiť, ale jedno je isté, že domácnosti pripojenej na verejný vodovod bude na základe vodného faktúrované stočné. Ak však domácnosť nebude napojená na verejný vodovod, v takom prípade sa bude faktúrovať priemer mesačnej spotreby domácnosti. Odporúčame byť napojený na verejný vodovod.

1. Musíme sa pripojiť na kanalizáciu? (25.3.2019)

Pripomíname novelizovaný zákon č. 442/2002 Z. z o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a to konkrétne § 23 článok 2: "Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená ...." Takže povinnosť napojiť sa je, pokiaľ je to technicky možné. Napojení by sme mali byť do 31.12.2021. Pokiaľ nie, tak hrozí kontrola a sankcie.

 

Publikované: 25.3.2019 | Aktualizácia: 25.3.2019 | Zobrazené: 7477
toplist