Budujeme

august - september 2020 Zrealizujeme rekonštrukciu cesty na Kopaniciach
- Ondrášech cesta

 

17.7.2020 Rekonštrukcia spevnených pôch a výmena bočnej brány na prevádzkach obce
- prevádzky obce Podolie sú oddelené od Zberného dvora a rekonštrukcia spevnených plôch nebla v projekte. Aby bol celý objekt komplexne urobený a vynovený, tak z vlastných zdrojov sme dobudovali aj túto časť v sume 15 000 €.


16.7.2020 Nainštalovali sme merače rýchlosti do vstupov obce v smere od Očkova a v smere od Častkoviec

4.6.2020 Rozširujeme KAMEROVÝ SYSTÉM v obci
- monitorovaný bude zberný dvor a cesta v oboch smeroch pred zberným dvorom
- kamery budú namontované aj na objekt novej bytovky, aby sme monitorovali Hlvnú cestu a cestu na štadión
- v ďalšom roku budeme kamerový systém rozširovať


Júl 2020 Vybuduovali sme v obci ZBERNÝ DVOR (Projekt je financovaný z EÚ fondov)
- projekt pozostáva z troch častí:
1. Stavebné práce - budovanie Zberného dvora na mieste prevádzok obce + vybudovanie 2-ch stojísk na Družstevnej ulici a Kortňanskej ulici
2. Stroje- obstarali sme nový TRAKTOR s vlečkou a nakladačom a tiež aj štiepkovačku
3. Kontajnery- nakúpime štyri 7 m3 kontajnery do zberného dvora a štyri 1100 l kontajnery na stojiská


1.6.2020 Realizujeme prestrešnie terasy miestneho štadióna a opravu strechy
- prestrešenie terasy je prvou časťou "rekonštrukcie" štadióna, pretože cez terasu sa do vnútorných priestorov dostáva voda, ktorá vo veľkej miere poškodzuje cellú budovu. Priestory sú nevyhovujúce, sprchy sú v dezolátnom stave. Po prestrešení a vysušení všetkých stieh by sme radi zrekonštruovali aj vnútorné priestory (šatne a sprchy), keďže chceme vytvárať lepšie a kvalitnépodmienky na športovanie pre našu mládež.


3.2.2020 Zrekonštruovali sme WC na obecnom úrade
- WC na OcÚ boli v dezolátnom stave- staré obklady, nevyhovujúce a nefunkčné wc, zlé vodovodné batérie a pod.


15.12.2019 Obstarali sme nové auto/ trojstranný sklápač ISUZU na prevádzky obce
- nakoľko je multikára nepostačujúca, potrebné bolo v primeranej cene obstarať nový sklápač na prevádzky obce,a by bola práca pre našich občanov ľahšia.


14.10.2019 Vysadili sme a nové stromy na Hlavnej ulici
- Priestranstvo pred Parkom miniatúr smerom k Bufetu je o kus krajšie. Po terénnych úpravách sme tam už vysadili aj stromy a razom získala táto časť novú tvár. Musíme myslieť aj na životné prostredie.

sadenie stromy2stromy 3

30.9.2019 Vybudovali sme nové detské ihrisko na Kopaniciach
- Detské ihrisko je vybudované na obecnom pozemku pri penzióne.

Ihrisko Ihrisko 2

16.7.2019 Upravili sme a vybudovali sme krajšie verejné priestranstvo medzi chodníkom a krajskou cestou na úseku od Bufetu po križovatku školy (ľavá strana)
-po budovaní kanalizácie zostal tento úsek veľmi škaredý, prašný a kamenistý. Nechceli sme to dať do pôvodného stavu, ale rozhodli sme sa, že tento priestor upravíme nanovo tak, že tam vybudujeme nové vjazdy do domov a vytvoríme pred každým domom odstavnú plochu a vysadíme okrasné dreviny po celej dĺžke. Okrem toho sme posunuli aj autobusovú zastávku ďalej od križovatky.
- na odstavných plochách je povolené státie motorovým vozidlám do 3,5 t !

Buf Buf2 Buf3

14.6.2019 Zrekonštruovali sme zlý chodník na Hlavnej ulici po ľavej strane (smerom od Bufetu) a vybudujeme nové asfaltové vjazdy do domov
- na Hlavnej ulici sme zrekonštruovali dva nedokončené úseky chodníkov a taktiež aj úsek chodníka od Bobockých po Slnečnú. Po celej tejto dĺžke sa vybudovali nové asfaltové vjazdy do domov.

ChodníkChodník 2 Chodník4Chodník 3

24.5.2019 Zrekonštruovali sme WC na miestnom štadióne
- WC na štadióne pre verejnosť boli v dezolátnom a nevyhovujúcom stave. Stačí pozrieť foto pred a po.

wc1wc2

17.4.2019 Vyspravili sme cestu na OŠMEK, Družstevnú ulicu a výtlky v obci Podolie
- cesta cez Ošmek smerom na rajné bola v katastrofálnom stave. Hneď ako nám to počasie dovolilo, tak sme dali cestu vyspraviť. Zvolili sme túto alternatívu, nakoľko natiahnuť nový koberec by bolo finančne dosť náročné. Na foto je vidno cestu pred a po prerábke.

Osmek Osmek 1Ošmek Ošmek 2 Ošmek 3

Publikované: 21.5.2019 | Aktualizácia: 5.6.2019 | Zobrazené: 2080
toplist