V nedeľu 15. 10. 2017 sme po generálnej oprave otvorili Dom smútku, Kultúrny dom a začali so stavbou kanalizácie obce.

Starostka obce ďakuje všetkým, ktorí sa na príprave tejto slávnosti podieľali. Ďakuje za požehnanie a modlitby pánovi farárovi Štefanovi Šokovi, za príhovory pánovi poslancovi NR SR a starostovi susednej obce Častkovce Dušanovi Bublavému, starostovi obce Očkov Miroslavovi Beňovičovi, žiakom ZŠ a ich pedagógom Veronike Zemkovej a Eugenovi Schreiberovi za pekné vystúpenie.

 Z príhovorov starostky obce Anny Čechvalovej:

Vážení prítomní !

 Som rada, že dnešnú slnečnú októbrovú nedeľu slávnostne otvoríme a pán farár požehná toto dielo. Je to významný deň pre našu obec, pretože sa nám podarilo v spolupráci so všetkými zainteresovanými vybudovať dôstojný dom smútku.  Keďže o radosť sa treba podeliť aj s ostatnými, na dnešný deň prijali pozvanie:

-         Poslanec NR SR a starosta obce Častkovce Dušan Bublavý

-         Alžbeta Tuková starostka obce Vaďovce, starostka obce Považany pani Eva Ninisová, starosta obce Čachtice Michal Balala s manž. Miroslav Beňovič, vítam poslancov OZ v Podolí,predsedu OC KDH v NM pána Jozefa Šimku,  podpredsedu OC KDH pána Ivana Sádovského , majiteľa firmy STINEX Pavla Ferianca, stav.dozora stavby Pavla Gulača, vítam pána Andreja Volára z  fy IZOTECH, ktorá realizovala rekonštrukciu KD, pána Milana Čuraja zástupcu fy MSILNICE, ktorá budujú kanalizáciu v našej obci.

Vítam riaditeľku ZŠ Janku Schreiberovú, kronikára obce Ľubomíra Kiku, pracovníčky OU, kontrolórku obce Annu Pavlechovú a vás všetkých, ktorí ste prišli.

 Zopár údajov k samotnej stavbe.

-         Autorkou návrhu rekonštrukcie je pani Dana Králiková, rekonštrukciu realizovala f STINEX z NMn. Vysúťažená cena prác bola 239 800 tis. Eur,  súčasťou ceny nebolo vnútorné zariadenie, ozvučenie, nový katafalk, chodník za za DS, práce navyše, ktoré so sebou prináša rekonštrukcia starých budov. Celková suma je 276 822 €. Na rekonštrukciu si obec zobrala úver vo výške 200 tis. € , ostatnú časť financujeme z vlastných prostriedkov.

-         S úctou ďakujem všetkým za spoluprácu, hlavne firme Stinex, stav. dozorovi, pánovi farárovi za zrekonštruovaný kríž, ktorý je dominantou obradnej siene, za  duchovnú podporu a za zorganizovanie  premiestnenia hlavného kríža nášho cintorína z roku 1746 a za zabezpečenie reštaurátorských prác na tomto kríži. Pánovi Bigošovi za výsadbu, S čistením stavby pomohli ženy z klubu dôchodcov a pracovníci obce.

-         Dom smútku je miesto, kde ukončíme pozemskú púť.  Je miestom poslednej rozlúčky, ale aj miestom nádeje, nádeje na večný život. Na odchod z tohto sveta sme prichystali dôstojný a pekný dom, ktorý môže byť pre každého Domom nádeje.

 

Vážení prítomní.

Pokračujem v dnešnej slávnosti, ktorá sa zapíše do dejín našej obce. Dom smútku sme museli zaplatiť z vlastných zdrojov, na rekonštrukciu KD bolo možné získať NFP z MŽP, ktoré zastupuje SIEA. Bolo treba vypracovať PD a podať žiadosť. PD vypracoval Michal Horák, externý manažment zastrešuje firma Trabisco z NM a súťaž na rekonštrukciu vyhrala firma Izotech Group z NMnV, zástupcu ktorej srdečne vítam. Stavbyvedúcim počas rekonštrukcie bol pán F. Krajčík a stavbu dozoroval pán Pavol Gulač.

 Obec Podolie získala koncom roku 2016 NFP vo výške  700 903 € na zateplenie budovy, výmenu okien, dverí, nové kúrenie , inštalovanie klimatizačnej jednotky. Budova KD bola postavená v roku 1981 a rekonštrukciu nutne potrebovala. Ani na tejto stavbe nás neobišli obvyklé problémy, ktoré sú zapríčinené chybami v PD ale aj ťažko predvídateľné situácie. Takže okrem povinných 5% 36 889 €, nás taktiež čakajú práce navyše. A nielen to, čaká nás aj kontrola zo SIEA, ktorá posúdi, či je všetko v súlade s rozpočtom a PD. 

Budova KD má nielen  pekný a  modernejší vzhľad,ale mali by sme dosiahnuť 50 % úsporu energií ako pred rekonštrukciou. Dúfam, že kontrola bude spokojná s prácou a platby prejdú bez problémov.

Chcem poďakovať firme Izotech Group za realizáciu stavby, pánovi Gulačovi za dôkladný stav. dozor.

Ďalšou a pre obec najvýznamnejšou stavbou je výstavba kanalizácie. Projekt bol podaný za aglomeráciu Podolie, Očkov. Zazmluvnená výška NFP je za Podolie aj Očkov 5 862 609 € a spolufinancovanie 5 % 308 558 tis.€.  Stavba by mala byť ukončená za 350 dní. Splaškové vody budú odvádzané na čističku do Piešťan. Obec bude musieť do 5 rokov naplniť hlavný ukazovateľ a to 80 -percentnú napojenosť. Je to najväčšia a najnáročnejšia stavba za posledných 50 rokov.

 

Publikované: 18.10.2017 23:47:21 | Aktualizácia: 21.10.2017 11:52:23 | Zobrazené: 1940
toplist