Kultúrny dom

O sálach, kuchyni, ostatných priestoroch a prevádzke kultúrneho domu

Momentálne sa dokončuje rekonštrukcia KD za viac než 700 903,39.- € (eurofondy plus spolufinancovanie a dofinancovanie obcou),  zameraná na energetickú úsporu (zateplenie stien a strechy, nová hydroizolácia, výmena okien, vstupných dverí, radiátorov, kotlov kúrenia, klimatizácie, osvetlenia, nový systém odvodu dažďových vôd, odsávanie v kuchyni, nový kamerový systém ochrany - vonkajší i vnútorný, elektronická ohrana a pod.)

Podmienky prenájmu kultúrneho domu

 

OBEC PODOLIE  

 

 Všeobecné podmienky nájmu kultúrneho domu v Podolí pre záujemcov :

 

            1.      Dátum a druh akcie treba nahlásiť najneskôr 2 týždne vopred.

                   Kontakt: Monika AUGUSTÍNOVÁ, tel. 0911 923 9070918 946 783, mail: augustinova@podolie.sk

Neplatí pre kar a predajné akcie. Nájom môže byť výnimočne dohodnutý aj v kratších termínoch, ale KD nesmie byť obsadený inou už plánovanou akciou.

2.      Pri záväznej objednávke alebo v čase podľa dohody, treba zaplatiť zálohu za prenájom priestorov a to v sume za:

                                                malú sálu:                165.- €

                                                veľkú sálu:               235.- €

veľkú a malú sálu:     330.- €

3.      Pokiaľ ide o akciu verejne prístupnú (diskotéka, ples, zábava) je nutné priniesť platný živnostenský list oprávňujúci poriadateľa vykonávať takúto činnosť a zoznam usporiadateľov (ochranka, hasiči).

4.      Ak nebudú body č. 2 a 3 splnené 7 dní pred dátumom konania akcie, termín akcie bude neplatný.

5.      Termín preberania priestorov sa určí po dohode s prenajímateľom.

6.      Pri preberaní priestorov sa spíše zoznam príslušenstva (taniere, príbory, poháre,...) ktoré si nájomca preberá. Taktiež sa odčíta počiatočný stav plynomerov a elektromera.

7.      Nájomca bude mať k dispozícii jeden kľúč ktorý je od hlavných vchodových dverí a zadných dverí (kuchyňa). Za kľúč nájomca zloží zálohu 65.- €, ktorá mu bude pri odovzdaní nepoškodeného kľúča po akcii vrátená.

8.      Počas používania prenajatých priestorov sa nájomca riadi pokynmi, ktoré mu prenajímateľ stanoví. (zákaz fajčenia v celom objekte okrem chodby, zákaz manipulovania s otvoreným ohňom, pyrotechnikou, zákaz zásahu do osvetlenia, el. vedení,...)

9.      Po skončení akcie nájomca vráti priestory do pôvodného stavu (umyté podlahy, riady,...)

10.  Pri odovzdávaní si prenajímateľ skontroluje stav prenajatých priestorov a vráteného príslušenstva.

11.  Nájomca je povinný zaplatiť za každú stratenú alebo poškodenú vec.

12.  Ak budú prenajaté priestory pri preberaní v poriadku, odčíta sa konečný stav plynomerov a elektromera ako aj nájomca vráti kľúč a bude mu zaň vrátená záloha.

13.  Vyúčtovanie a zaplatenie bude vykonané do 2 pracovných dní od odovzdania prenajatých priestorov, alebo po dohode s prenajímateľom.

Podolie 01.01.2009                                           Mgr. Anna Čechvalová, starostka obce

Poplatky za prenájom kultúrneho domu v Podolí

 

Poplatky za prenájom kultúrneho domu              
               
               
Predaj: malá sála s chodbou     118 € 3 554 Sk    
  malá sála     93 € 2 802 Sk    
  chodba na celý deň     33,20 € 1 000 Sk    
  chodba časť celý deň     26,60 € 801 Sk    
  chodba časť 5hodín     13,30 € 400,70 Sk    
               
Svadba: veľká sála s malou     199,20€ 6 000 Sk    
  malá sála     149,40€ 4 501 Sk    
               
Kar:       33,20 € 1 000 Sk    
               
Rodinné oslavy:       40 € 1 205 Sk    
               
Stužková:       166 € 5 000 Sk    
               
Diskotéky a tanečné zábavy:       600,00€ 18 076 Sk    
               
Spoločenské organizácie a neziskové občianske združenia so sídlom v obci Podolie              
majú zľavu na nájomnom 50 %              
               
Firemné akcie:              
               
  do 100 ľudí     199,20€ 6 000 Sk    
  od 101 ľudí     332,00€ 10 000 Sk    
               
K cene nájomného sa pripočítavajú platby za spotrebu energie (plyn, elektrina)              
podľa aktuálnej ceny, poplatok za rozbité a poškodené veci a čistenie obrusov.              
               
Občania Podolia majú pri karoch, rodinných oslavách a svadbách majú 10% zľavu.              
Zamestnanci a poslanci obce majú 50% zľavu na nájomnom (nie na energiách).              
Publikované: 20.2.2009 | Aktualizácia: 24.9.2017 12:03:18
toplist