Odpadové hospodárstvo

Od 1.1.2019 platí schválený dodatok č. 4 VZN 3/2011 o miestnom polatku za komunálny odpad ... . Týmto dodatkom OZ schválilo navýšenie ročného polatku za komunálny odpad z 19 € na 22 €. Dôvodom tohto zvýšenia je prijatie novely zákona v NR SR o poplatkoch za uloženie odpadov - Zákon č. 329/2018 a Nariadenie Vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov.

Na základe tohto zákona sa určuje cena skládkovania komunálneho odpadu uloženého na skládke. Vzhľadom k tomu, že naša obec separuje 5 položiek, tak spadáme do tej "lepšej" kategórie. Pre nás to znamená, že z doterajšej sumy 5,04 €/t odpadu sa zvyšuje cena od 7 €/t do 17 €/t. To však nie je všetko. Na to je vytvorená taká tabuľka a podľa nej sa ešte obce zaradia do jednotlivých tried podľa toho koľko percent odpadu vyseparujú. Sumu 7€/t budú mať len obce, ktoré dokážu vyseparovať viac ako 40% odpadu. A tu nastáva PROBLÉM, pretože MY (PODOLANCI) vyseparujeme necelých 15%, čo znamená, že budeme platiť 12 €/t. Pre nás to je zvýšenie až o 7 € na tonu! Preto musíme prijať rôzne opatrenia. Prvým bolo zvýšenie spomínaného poplatku, ale určite nechceme ísť cestou každoročného zvyšovania. Práve naopak, chceme spoločne s vami túto sumu začať znižovať. Le pre informáciu, tak 1 t odpadu uložená na skládke nás stojí celkovo 37 €, pretože tých 12 € je len zákonný poplatok. 25 € si účtuje Kopaničiarska odpadová spoločnosť.

Naša obec už dlhodobo dopláca za občanov rozdiel za komunálny odpad. Približne je to 7 000 € ročne. Podľa zákona majú práve občania znášať všetky náklady na vývoz komunálneho odpadu. Žiaľ, pri takýchto podmienkach by sme museli ročne platiť asi 28 €, aby obec nič nedoplácala. Vzhľadom k tomu, že teraz doplácame uvedenú sumu, tak po zvýšení spomínaného poplatku za skládkovanie (na 12 €/t) sa táto suma značne navýši. Taktiež nám už náš partner- Marius Pedersen avizoval zvýšenie poplatkov aj za odvozy a skládkovanie, nakoľko sa aj im zvyšujú od nového roka náklady na prevádzku! Čiže, ak by sme zostali pri sume 19€, tak by bolo pravdepodobné, že by obec doplácala v konečnom dôsledku približne 14 000 €. Zvýšením zmiernime tento dopad na obec, ale pre nás je prvoradé, aby sa naučili všetci občania ZODPOVEDNE triediť odpad. Keď sa nám toto podarí, tak kľudne môžme zo sumy 22 € klesnúť nižšie. Je to len na nás všetkých. Taktiež spoločne s poslancami pracujeme na spravodlivom systéme platby za KO, pretože sme si vedomí, že niekto separuje viac a komunálneho odpadu má minimum, no naopak sú takí, ktorí vôbec neseparujú a práve na tých by nemali zodpovední občania doplácať. Ak máte nejaké nápady, tak kľudne píšte mail na starosta@podolie.sk.

 

Chcete platiť menší poplatok za komunálny odpad?! Stačí aby sme všetci začali poctivo separovať odpad!

Platíme za každý kilogram, ktorý vyvezieme na skládku.

V roku 2017 sme vyseparovali iba 15% z celkového obejmu odpadu! JE TO VEĽMI MÁLO!!!

! ! ! POPLATOK ZA VYSEPAROVANÝ ODPAD N E P L A T Í M E ! ! !

Ale za komunálny podpad platíme. Preto je na mieste otázka: PREČO NESEPARUJEME, KEĎ TO JE ZADARMO?

Publikované: 2.1.2014 | Aktualizácia: 21.8.2019 8:43:25
toplist