Odpadové hospodárstvo

Ako to bude s poplatkom za odpad v roku 2020?

EÚ parlament prijal v roku 2018 legislatívny balík o odpade, v ktorom sa ukladajú pre krajiny EÚ ciele na recyklovanie odpadu. Nik by nemal pred týmto problémom zatvárať oči. Slovensko patrí medzi krajiny, kde je separovanie odpadu na nízkej úrovni. Podľa štatistík, na Slovensku za rok vyprodukuje v priemere každý občan 413 kg odpadu a z toho až 55,3% skončí na skládkach. V Podolí za rok vyprodukuje priemerne každý občan 238 kg odpadu a z toho až 84,1% skončí na skládke! Patríme medzi krajiny EÚ, kde sa produkuje na osobu najviac odpadu. EÚ chce docieliť, aby sa do roku 2035 na skládky dostávalo už iba 10% odpadu. Kvôli boju s odpadom sa neustále schvaľujú rôzne opatrenia, ktoré majú pomôcť znižovať produkciu odpadu a tak ochraňovať naše životné prostredie, našu prírodu.

Slovenská republika musela teda prijať nový zákon č. 330/2018 z. z., v ktorom sa menili od tohto roka sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládkach.
Do roku 2018 bol zákonný poplatok pre obce za uloženie 1t komunálneho odpadu na skládke 5 €. Schválením zákona sa tieto sadzby zmenili. Vytvorila sa „motivačná" tabuľka pre obce, z ktorej jasne vyplýva, že čím menej budú ľudia separovať, tak tým viac budú platiť. Tieto sadzby sa každoročne navyšujú! Naša obec momentálne platí zákonný poplatok 12 € za 1t komunálneho odpadu uloženého na skládke. Samozrejme, že okrem tohto poplatku si ešte daná skládka (Kopaničiarska odpadová spoločnosť) účtuje za každú 1t 25 €. Čiže naša obec platí za každú uskladnenú tonu až 37 €. Suma 25 € tiež nie je nemenná, pretože to je to, z čoho platí daná spoločnosť prevádzku, zamestnancov a pod. Keď sa zvyšujú mzdy a ostatné režijné náklady (elektrina, nafta, benzín, ... ), tak sa to premietne aj na konečnom cenníku. V novom cenníku na rok 2020 sa už suma navyšuje na 28 €.

Okrem platby Kopaničiarskej odpadovej spoločnosti, platíme aj spoločnosti Marius Pedersen za službu, ktorú poskytuje obci, a to je zvoz komunálneho odpadu. Za tento zvoz v roku 2019 platíme 2,95 € za každú vysypanú smetnú nádobu. Tento poplatok sa tiež v roku 2019 zvýšil oproti predošlým rokom a bude sa opäť zvyšovať. Keďže sa spoločnostiam zvyšujú náklady, tak danú stratu sa snažia „dohnať" zvyšovaním cien. V septembri nám avizovali zvyšovanie cien od roku 2020 o 5%.

A kde je teraz problém? Pokiaľ na konci roka zistíme, že sme opäť vyseparovali len chabých 16%, tak zrazu budeme za tonu odpadu platiť na skládke 52 € (namiesto 37 €) a k tomu sa ešte zvýši cena za služby o 5 %. Teraz máme priemerné mesačné faktúry od Kopaničiarskej odpadovej spol. 1 500 € (40 t odpadu za mesiac). Pokiaľ separujeme rovnako ako v roku 2018, tak potom budú faktúry od roka 2020 už v sume 2 080 €/ za mesiac. Ročne by to teda robilo až 6 960 €. Taktiež treba počítať aj s 5% zvýšením cien od Marius Pedersen. To by predstavovalo navýšenie za rok približne o 1 800 €. Celkovo to bude navýšenie o 8 760 €. Okrem týchto poplatkov platí obec aj za vývozy veľkoobjemných kontajnerov (tu bude poplatok za tonu 35 € + vývoz). Táto suma sa pohybuje tento rok približne okolo sumy 3 000 €.

Obec by podľa zákona nemala doplácať za likvidáciu KO. Celé to majú znášať občania.
Tento rok sme vybrali na poplatkoch za odpady 48 791,34 €, z toho je 2 000 € neuhradené (toto už riešime). Keď si všetko napočítame, tak to vychádza, že tento rok obec dopláca 8 436,66 €. Ak k tejto sume pričítame 8 760 €, tak nám vyjde, že budúci rok nám hrozí doplácať na odpady až 17 200 €.

Čo to pre nás znemená? Znamená to jednu zásadnú a nepopulárnu vec a tou je zvyšovanie poplatku za komunálny odpad. Tento rok je to 22 €, no pri týchto prepočtoch sa bude musieť poplatok zvýšiť. Je to nepopulárne riešenie. Obecným zastupiteľstvom schváleným Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2019 sa poplatok zvýšil na sumu 30 € na osobu. Ale POZOR! Chceme na občanov pôsobiť motivačne a dávame každej domácnosti možnosť znížiť si tento poplatok o 9 € za určitých okolností, ktoré dokáže každý poctivý občan splniť. Čiže v konečnom dôsledku a za istých okolností ten poplatok pre mnohých z Vás znižujeme a nie zvyšujeme.

Táto možnosť je hlavne pre občanov, ktorým záleží na našej obci, na poriadku v nej, na našej prírode, na našom zdraví a teda pre každého zodpovedného a poctivého občana. Veríme, že tony komunálneho odpadu sa v budúcom roku znížia a vo veľkom sa zvýši miera vyseparovania. Je to však hlavne na Vás!

Určite Vám je všetkým známe, že zákon je nastavený tak, že za vyseparovaný odpad sa neplatí. Máme to zdarma. Za odvoz vyseparovaného odpadu danej spoločnosti platia OZV (organizácia zodpovednosti výrobcov). Nás to nestojí ani cent. Občas, keď sa každý druhý pondelok preveziem po našej dedine a sledujem tie vyložené smetné nádoby pred domami, tak vidím často preplnené popolnice, ktoré sa nedajú ani zatvoriť. Najhoršie na tom je, že veľakrát je na vrchu vždy nejaký plast, papier, kov a najčastejšie bioodpad. Všetko čo sa dá vytriediť. Pouvažujte, či sa to netýka aj Vás! Poobzerajte sa vždy okolo, keď budú vyvážať smeti, že kto má akú smetnú nádobu. Áno, je aj veľa takých, ktorí dávajú nádobu von raz za mesiac a aj to je poloprázdna.
Skúsme nad sebou popremýšľať a položme si každý otázku, či to separovanie stojí za to? Nie je to veľká námaha. Pomôžete sebe, obci a hlavne životnému prostrediu. Premietne sa to potom aj na tom poplatku za odpad. Pokiaľ nezačneme každý sám od seba, tak sa všetko len veľmi ťažko bude meniť.

Máme možnosť mať niečo zadarmo, ale ono to v skutočnosti niečo stojí. Stojí to úsilie, ktoré veľakrát nemáme alebo nechceme mať, pretože je jednoduchšie hodiť všetko do jedného koša. Proste sme leniví! Preto chceme, aby ten, kto poctivo separuje, bol odmeňovaný, aby nedoplácal na tých, čo ten odpad neseparujú a do smetných nádob hádžu všetko od plechoviek až po bioodpad.

Zložky v smetných nádobách sú v priemere nasledovné:
- 51 % bio odpad
- 7 % papier
- 11 % plasty
- 5 % sklo
- 4 % textil
- 2 % kovy
- 2 % stavebný odpad, pozametaný štrk
- 2% tetrapaky
- 1 % nebezpečný odpad
- 15 % nevytriediteľný zvyšok / komunál


Z toho nám vyplýva, že až 85 % odpadu vieme vyseparovať! Popremýšľajte ako ste na tom vy?
Základom pre nás musí byť, aby čo najviac domácností začalo poctivo odpad separovať. Nechceme aby končil v prírode. Nechceme, aby končil v komunále. Upozorňujme sa, učme sa, pýtajme sa.

Vážení občania, verím, že každý jeden z Vás sa zodpovedne postaví pred tento problém a tiež verím, že všetci chápete zvýšenie poplatku. Ale žiaľ, tak je nastavený systém a zákon je v tomto smere nekompromisný.

Ešte raz Vás UPOZORŇUJEME, že máte možnosť si tento poplatok znížiť o 30% (9 €), ale bude Vás to stáť trocha snahy, dôsledného separovania a kompostovania odpadu. Na konci budú všetci spokojní, Aj Vy, aj my. V konečnom dôsledku nás bude hriať na srdci skutočnosť, že všetci spoločne chránime naše životné prostredie a chránime si našu krajinu.

 

Chcete platiť menší poplatok za komunálny odpad?! Stačí aby sme všetci začali poctivo separovať odpad!

Platíme za každý kilogram, ktorý vyvezieme na skládku.

V roku 2018 sme vyseparovali iba 16% z celkového obejmu odpadu! JE TO VEĽMI MÁLO!!!

! ! ! POPLATOK ZA VYSEPAROVANÝ ODPAD N E P L A T Í M E ! ! !

Ale za komunálny podpad platíme. Preto je na mieste otázka: PREČO NESEPARUJEME, KEĎ TO JE ZADARMO?

Publikované: 2.1.2014 | Aktualizácia: 5.1.2020 18:53:12
toplist