O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2008 - ZRUŠENÉ

Obecné zastupiteľstvo v Podolí na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov   v y d á v a   pre územie obce Podolie toto

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E

č. 1/2008

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce PODOLIE

 

I. č a s ť
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN") upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok") na území obce Podolie.

(2) Obec Podolie na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje,
g) daň za jadrové zariadenie.

(3) Obec Podolie na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

(4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje a dane za jadrové zariadenie je kalendárny rok.

II. č a s ť
Miestne dane

Daň z nehnuteľností

§ 2
Daň z nehnuteľností zahŕňa:

a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov").

§ 3
Daň z pozemkov

(1) Daňovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 5 zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach").

(2) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Podolie v členení podľa § 6 ods. 1 až 6 zákona o miestnych daniach.

(3) Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov je uvedený v ustanovení § 7 zákona o miestnych daniach. Výpočet sa musí prevádzať vždy k l. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia správca dane nebude prihliadať, okrem prípadov, kde je to upravené platnou právnou úpravou.

(4) Všeobecná ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady    0,32 % zo základu dane,
b) trvalé trávne porasty    0,27 % zo základu dane,
c) záhrady    0,37 % zo základu dane,
d) zastavané plochy a nádvoria    0,37 % zo základu dane,
e) stavebné pozemky    0,30 % zo základu dane,
f) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov     0,37 % zo základu dane.

§ 4
Daň zo stavieb

(1) Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 zákona o miestnych daniach.

(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Podolie, ktoré majú jedno alebo viac podlaží (nadzemných, podzemných) alebo ich časti spojené so zemou pevným základom, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie a ak sa takéto rozhodnutie nevydalo, tie stavby alebo ich časti, ktoré sa skutočne užívajú. Ak bolo na stavbu vydané kolaudačné rozhodnutie, na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.

(3) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby.

(4) Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovná:


a) stavby na bývanie  1,70 Sk
b) stavby na pôdohospodársku produkciu   1,50 Sk
c) stavby rekreačných a záhradkárskyck chát a domčekov na individuálnu rekreáciu   4,50 Sk
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov   5,70 Sk
e) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu okrem stavieb na skladovanie a administratívu    25,00 Sk
f) stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu    20,00 Sk
g) ostatné stavby   3,00 Sk

(5) Sadzba dane podľa odseku 4 písm. a/ a b/, resp. odseku 5 písm. a/, b/ tohto ustanovenia sa pri viacpodlažných stavbách zvyšuje o 1,00 Sk za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie nadzemné podlažie.

§ 5
Daň z bytov

(1) Daňovníkom dane z bytov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 13 zákona o miestnych daniach.

(2) Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území obce Podolie, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.
(3) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

(4) Ročná sadzba dane z bytov je 1,60 Sk za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu a nebytového priestoru.

§ 6
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

(1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane o 50%:
a) vlastníkom pozemkov, stavieb a bytov, ktorí dovŕšili 70 r. a starším,
b) držiteľom preukazov ZŤP a ZŤP/S na stavby,

(2) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane na pozemky a stavby slúžiace výhradne na vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských spoločností, ak ide o cirkvi a náboženské spoločnosti registrované štátom.

(3) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období , v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľností. Ak sa daňovník stane vlastníkom nehnuteľností 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia.

Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.

(4) Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

(5) Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len „priznanie") je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, ak tento zákon neustanovuje inak a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností.

Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb (§ 5 ods.4, § 9 ods. 3 a § 13 ods. 2), priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, koho dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

(6) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať.

(7) Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu.

(8) Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne do 15. marca bežného zdaňovacieho obdobia. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal priznanie podľa § 19 ods. 2 zákona o miestnych daniach.

(9) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 31. marca bežného zdaňovacieho obdobia.


§ 7

Daň za psa

(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby a pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

(3) Základom dane je počet psov.

(4) Sadzba dane je 100,- Sk za jedného psa a kalendárny rok.

(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať najmä označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa, druhy vykonaných veterinárnych očkovaní.

(7) Daňovník je povinný bezodkladne hlásiť správcovi dane v písomnej podobe akékoľvek zmeny daňovej povinnosti (napr. pri uhynutí, utratení, predaji psa).

(8) Daň za psa obec po prvýkrát vyrúbi platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrúbenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.

(9) Spôsoby vyberania dane:
a) na účet správcu dane,
b) v hotovosti do pokladne


§ 8

Daň za užívanie verejného priestranstva

(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Podolie, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:

a) hlavné a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a šírke od krajnice po krajnicu,
b) vybudovaný chodník, píp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území obce,
c) trhovisko,
d) verejne prístupný pozemok vo vlastníctve obce

(2) Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového vozidla v obci Podolie sú:

a) trhovisko,
b) verejné prietranstvo pred domom daňovníka (spevnená, nepriepustná plocha)

(3) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.

(4) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
c) umiestnenie skládky,
d) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska

(5) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

(6) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.

(7) Sadzba dane:
a) za užívanie verejného priestranstva je 5,- Sk za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň (§ 8 ods 4 písm. a, b, c)
b) 500,- Sk/1 mesiac nákladné vozidlá
50,- Sk/1 mesiac osobné vozidlá (§ 8 ods 4 písm. d,)

(8) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva.

Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Podolí - a to pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.

Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Podolí skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.

(9) Miestnu daň obec vyrúbi platobným výmerom a splatnosť sa stanovuje nasledovne:
a) jednorázovo v hotovosti do pokladne,
b) pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku poplatkovej povinnosti na Obecnom úrade v Podolí,
c) pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní a to týždennými alebo mesačnými splátkami, pričom termín a spôsob splátok určí poverený zamestnanec správcu miestnej dane na Obecnom úrade v Podolí pri ohlásení vzniku daňovej povinnosti daňovníkom;

§ 9

Daň za predajné automaty

(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty").

(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

(3) Základom dane je počet predajných automatov.

(4) Sadzba dane je 2.000,- Sk za jeden predajný automat a kalendárny rok.

(5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Podolí . Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje - identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje - identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto doterajšieho prevádzkovania.

(7) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom :
a) na účet správcu dane
b) v hotovsti do pokladne

(8) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne každého predajného automatu osobitne:
a) výrobné číslo predajného automatu,
b) typ predajného automatu


§ 10

Daň za nevýherné hracie prístroje

(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje").

(3) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry;

(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

(4) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

(5) Sadzba dane je 3.000,- Sk za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Podolí . Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje - identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje - identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto doterajšieho prevádzkovania.

(8) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom:
a) na účet správcu dane

(9) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
b) typ nevýherného hracieho prístroja


§ 11

Daň za jadrové zariadenie

(1) Predmetom dane za jadrové zariadenie je umiestnenie jadrového zariadenia, v ktorom prebieha štiepna reakcia a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové zariadenie"), a to aj časť kalendárneho roka.

(2) Daňovníkom dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia.

(3) Základom dane je výmera zastavaného územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením. Výmera katastrálneho územia obce je 17 266 039 m2 .

(4) Zastavané územie obce Podolie sa nachádza v jednej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením Jadrovej elektrárne V-1 vo vzdialenosti zastavaného územia do 25 km od zdroja ohrozenia a v jednej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením Jadrovej elektrárne V-2 vo vzdialenosti zastavaného územia do 30 km od zdroja ohrozenia. Tým je obec miestne príslušnou pre správu dane za jadrové zariadenie.

(5) Sadzba dane je v zmysle odseku 4 písm. a/ tohto ustanovenia 0,02 Sk za m2.

(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká dňom vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora jadrového zariadenia.

(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

Oznamovaciu povinnosť si daňovník splní písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Podolí. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje - identifikačné údaje daňovníka, meno alebo názov prevádzkovateľa, číslo povolenia na prevádzku jadrového zariadenia, sídlo alebo umiestnenie, počet reaktorov, deň začatia skúšobnej prevádzky, oznámenie o dobe prevádzky a výrobe elektrickej energie za uplynulý rok za každý reaktor a jadrové zariadenie samostatne.

(8) Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny rok. Daň za jadrové zariadenie sa vypočíta ako súčin základu dane podľa ods. (3) a sadzby dane podľa ods. (5) tohto ustanovenia. Ak je daňovníkov v jednej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením niekoľko, správca dane vyrúbi pomernú časť dane za jadrové zariadenie každému daňovníkovi. Pomerná časť dane za jadrové zariadenie sa určí ako podiel dane pripadajúci na jednotlivých daňovníkov.
Vyrúbená daň za jadrové zariadenie je splatná do 31. marca zdaňovacieho obdobia.

III. č a s ť
Miestny poplatok


§ 12

Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok") sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, záhradou, vinicou, ovocným sadom, trvalým trávnatým porastom na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) tohto ustanovenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu /to neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber/.

4) V obci Podolie sa zavádza množstvový zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

 

 

V časti obce Podolie kopanice sa bude realizovať kombinovaný zber. Rodinné domy, ktoré sú prístupné smetiarskemu autu prevezmú smetnú nádobu od obce Podolie a komunálny odpad im bude vyvážať firma PETMAS-ONYX. Pre ostatných obyvateľov Kopaníc bude k dispozícii kontajner.

Každý občan je povinný si kúpiť aspoň 3 žetóny za jeden kalendárny rok.

5)      Sadzba poplatku je:

a)      množstvový zber: 45,00 Sk za 1 odpadovú nádobu (žetón)110 l

b)      množstvový zber: 52,00 Sk za 1 odpadovú nádobu plastová 120 l nádoba

a)      0,80 Sk/deň a osobu (platí pre miestnu časť obce Podolie kopanice)

 

(6) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); ak je poplatníkom osoba podľa odseku 2 písm. b) alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO),
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 zákona o miestnych daniach,

(7) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.

(8) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom, ak poplatník nevyužíva množstvový zber.
(9) Splatnosť poplatku
a) pri preberaní žetónov (množstvový zber) v hotovosti do pokladne správcu,
b) 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru na účet sprácu alebo v hotovosti do pokladne

(10) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe nasledovných podkladov:
a) potvrdenie o štúdiu v zahraničí,
b) potvrdenie zo zastupiteľského orgánu,
c) čestné prehlásenie

že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby alebo že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.

(11) Poplatok sa určuje na obdobie 1 kalendárneho roka.

IV. č a s ť
Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 13
Spoločné ustanovenia

(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Podolie prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce Podolie.

(2) Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný kontrolór obce Podolie.

§ 14
Záverečné ustanovenia

(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon o miestnych daniach a zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.

(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Podolie sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Podolí uznesením číslo 60/2007.

(3) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Podolí.

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2008.

V Podolí, 15.12.2007

Mgr.Anna Čechvalová, v.r.
starostka obce

 

 

Publikované: 1.1.2008 | Aktualizácia: 12.9.2019 8:13:33 | Zobrazené: 334
toplist