Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2008 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - zrušené VZN 3/2011 - ZRUŠENÉ

Návrh dodatku č. 1. VZN č. 1/2008 vyvesený na úradnej tabuli v obci Podolie, dňa: 1.12.2008, dodatok vyvesený 15.12.2008.

 
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 A/ Vzhľadom na prechod slovenskej meny SKK na EUR sa menia sadzby v nasledovných paragrafoch zo Sk na € prepočítaním konverzným kurzom 30,1260 Sk/€ takto:

 1. V § 4 Daň zo stavieb sa  v ods. 4 písmeno :

a)      stavby na bývanie                                                         1,70 Sk sa mení na 0,056 €

b)      stavby na pôdohospodársku produkciu                         1,50 Sk sa mení na 0,049 €

c)   stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu                                                                                                                                4,50 Sk sa mení na 0,149 €

d)       samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov                                                                  5,70 Sk sa mení na 0,189 € 

e)      priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu okrem stavieb na skladovanie a administratívu                                                                                                    25,00 Sk sa mení na 0,829 €              

f)        stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu                                                                                                                                                           20,00 Sk sa mení na 0,663 €

g)      ostatné stavby                                                               3,00 Sk sa mení na 0,099 €

 
2. V § 4 Daň zo stavieb sa  v ods. 5 :

 (5) Sadzba dane podľa odseku 4 písm. a/ a b/, resp. odseku 5 písm. a/, b/ tohto ustanovenia sa pri viacpodlažných stavbách zvyšuje o 1,00 Sk sa mení na 0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie nadzemné podlažie.

 
3. V § 5 Daň z bytov sa v ods. 4 :

 (4) Ročná sadzba dane z bytov je 1,70 Sk mení na 0,056 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu a nebytového priestoru.


4.
V § 7 Daň za psa sa v ods. 4:

(4) Sadzba  dane je 100,00 Sk mení na 3,319 € za  jedného psa a kalendárny rok.


5. V § 8 Daň za užívanie verejného priestranstva sa v ods. 7:

(7) Sadzba  dane:

a)      za užívanie  verejného priestranstva je 5,00 Sk mení na  0,165 € za  každý aj  začatý m2  osobitne  užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň (§ 8 ods. 4 písm. a, b, c)

b)      500,00 Sk sa mení na 16,596 €/ 1 mesiac nákladné vozidlá

c)      50,00 Sk sa mení na 1,659 €/ 1 mesiac osobné vozidlá (§ 8 ods. 4 písm. d,)

6. V § 9 Daň za predajné automaty sa v ods. 4:

(4) Sadzba dane je 2.000,00 Sk sa mení na 66,3787 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.

7. V § 10 Daň za nevýherné hracie prístroje  sa v ods. 5:

(5) Sadzba dane je 3.000,00 Sk sa mení na 99,581 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

8. V § 11 Daň za jadrové zariadenie sa v ods. 5:

            (5) Podľa sadzby dane je v zmysle odseku 4 písm. a/ tohto ustanovenia vypočítaná daň na rok 11.462,549 €.

B/ Vzhľadom na zmenu spôsobu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za množstevný zber na paušálny poplatok a prechod slovenskej meny SKK na EUR sa menia sadzby v nasledovných paragrafoch zo Sk na € prepočítaním konverzným kurzom 30,1260 Sk/€ takto:

V III. Časti Miestny poplatok, v § 12
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady :

1. Ods. 1. až 3. zostávajú bez zmeny.

2. Ods. 4. sa mení tak, že jeho pôvodný text sa vymazáva a zapisuje sa nový takto:

(4) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí.

a) vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca vybraný vlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí, ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok vyberie

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len platiteľ). Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.

3. Ods. 5. sa mení tak, že jeho pôvodný text sa vymazáva a zapisuje sa nový takto:

(5) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.

4. Ods. 6. sa prečíslováva na ods. 8.

5. Vkladá sa nový ods. 6 s týmto textom:

(6) Správca dane stanovuje paušálny poplatok:

a) Sadzba paušálneho poplatku pre občana je 12,11 € (365,00 Sk) na osobu a rok.

b) U fyzickej a právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania je sadzba :

- 33,193 € (1.000,00 Sk) na rok za jednu 110 l alebo 120 l nádobu krát počet smetných nádob

- 265,551 € (8.000,00 Sk) na rok za jednu 1100 l nádobu krát počet smetných nádob

c) Osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt ani prechodný pobyt v obci a osoby, ktoré vlastnia nehnuteľnosti slúžiace na rekreáciu (chata, chalupa, záhradný a rekreačný domček) platia paušálny poplatok 8,298 € (350Sk) za rok.

6. Ods. 7. sa prečíslováva na ods. 9.

7. Vkladá sa nový ods. 7 s týmto textom:

(7) Správca poplatku vyrúbi poplatok platobným výmerom podľa počtu osôb prihlásených k trvalému alebo prechodnému pobytu v obci so stavom k 1.1. bežného spoplatňovacieho obdobia. V priebehu spoplatňovacieho obdobia správca poplatku vyrúbi, alebo upraví poplatkovú povinnosť poplatníkovi platobným výmerom podľa počtu dní počas ktorých má evidovaný trvalý alebo prechodný pobyt na území obce.

8. Ods. 8. sa mení tak, že jeho pôvodný text sa vymazáva a zapisuje sa nový takto:

(8) Poplatník  je povinný  do jedného  mesiaca odo  dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má  vplyv na  zánik poplatkovej  povinnosti, ako  aj od  skončenia obdobia  určeného obcou,  za ktoré  platil poplatok,  v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci

a)      svoje  meno,  priezvisko,  dátum  narodenia,  adresu  trvalého pobytu,  adresu prechodného  pobytu (ďalej  len "identifikačné údaje"); ak  je poplatníkom osoba podľa  odseku 2 písm. b) alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno,  sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO),

b)      identifikačné  údaje  iných  osôb,  ak  za  ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 zákona o miestnych daniach,

9. Ods. 9. sa mení tak, že jeho pôvodný text sa vymazáva a zapisuje sa nový takto:

(9) Poplatník je oprávnený podať  obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť  poplatok má byť nižšia, ako mu bola  vyrubená, alebo  ak žiada  o zníženie  poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.

 10. Ods. 10. sa mení tak, že jeho pôvodný text sa vymazáva a zapisuje sa nový takto:

(10) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom.

11. Ods. 11. sa prečíslováva na ods. 13. 

12. Vkladá sa nový ods. 11. s týmto textom:

(11) Splatnosť poplatku:

a)      - 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru na účet správcu alebo v hotovosti do pokladne, pri výške poplatku do 166,00 €  (5 000 Sk) včítane

b)   - pri výške poplatku nad 166,00 € (5 000 Sk) je splatnosť v dvoch rovnakých splátkach, prvá do 30. júna a druhá do 31. októbra na účet správcu alebo v hotovosti do pokladne

13. Vkladá sa nový ods. 12. s týmto textom:

(12)  Zníženie poplatku:

1. Správca dane poplatok zníži o 50 % držiteľom preukazu ZŤP a ZŤP/S na 110 l

a 120 l smetnú nádobu. 
2. Obec Podolie poskytne zákonné úľavy podľa § 82 ods.1  zákona   č.582/2004 Z.z.  o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,  v týchto prípadoch obec  poplatok zníži  podľa najnižšej sadzby 2,42 € (73,00 Sk) za osobu a kalendárny rok za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže:

a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí.

Správca poplatku pokladá za dlhodobý pobyt v zahraničí –  183 dní z kalendárneho  roku (zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu). Hodnoverným dokladom preukazujúcim dôvod poskytnutia poplatkovej úľavy je pracovné povolenie, pracovná zmluva alebo potvrdenie o pobyte na území iného štátu /víza/, poplatník doloží s potvrdením aj jeho prekladom do slovenského jazyka.
b) že  študuje na území SR s prechodným pobytom mimo Podolia, a doloží doklad o štúdiu.

3. Nárok na poskytnutie zákonnej úľavy si platiteľ poplatku uplatňuje v príslušnom   kalendárnom roku, pre ktoré je toto VZN platné.

 

C/

Tento dodatok č. 1 VZN č. 1/2008 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Podolí  dňa 15.12.2008.

Tento dodatok č. 1 VZN č. 1/2008 nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2009.

 V Podolí, 15.12.2008

 

Mgr. Anna Čechvalová

     starostka obce 

 

Publikované: 1.1.2009 | Aktualizácia: 2.12.2019 17:54:56 | Zobrazené: 361
toplist