Podávanie daňového priznania a žiadostí o zníženie poplatku za KO do 01.02.2021

DAŇOVĚ PRIZNANIE

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností podľa § 99a ods. 1 je povinný podať každý daňovník, ktorému vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností.

Zákon o miestnych daniach rozlišuje:

 • priznanie k dani z nehnuteľností, a
 • čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností.

Priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník:

 • pri prvom vzniku daňovej povinnosti, to znamená, že daňové priznanie podáva správcovi dane prvýkrát.

V prípade, ak daňovník v minulosti už podal daňové priznanie k dani z nehnuteľností, napr. podal daňové priznanie na rok 2020 a nič sa po podanom daňovom priznaní nezmenilo, nie je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na ďalšie roky. Ak by u daňovníka nastali vyššie uvedené zmeny, napr. ak sa stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti, podá čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností.

Lehota na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2021 je do 31. januára 2021, avšak nakoľko tento deň pripadne na nedeľu, termín na podanie daňového priznania je 1. február 2021.

Kedy daňovníkovi vzniká daňová povinnosť k dani z nehnuteľností na rok 2021?
Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností vzniká daňovníkovi 1. januára 2021, ak sa v roku 2020 (v rozmedzí dátumov od 2.1.2020 do 1.1.2021 vrátane) stal:

 • vlastníkom,
 • správcom,
 • nájomcom, alebo
 • užívateľom,
 • nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

 

ŽIADOSTI O ZNÍŽENIE POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD V ROKU 2021

Na základe všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 obce Podolie majú občania možnosť požiadať o zníženie poplatku za komunálny odpad na príslušný rok. Potrebné je podať si žiadosť o zníženie do 31.01.2020 resp. 1.2.2021 (pondelok)!
Tlačivá sú k dispozícii pred vstupom na OcÚ spolu s dohodou o separovaní a kompostovaní.
Žiadateľ svojou žiadosťou vyhlasuje, že poctivo kompostuje a separuje odpad v domácnosti. Jednou z podmienok je, že žiadatelia musia mať podpísanú dohodu s obcou o kompostovaní a separácii odpadu, čím sa domácnosť zaviaže, že v smetných nádobách na komunálny odpad nebudú žiadne zložky, ktoré tam nepatria.
Žiadosti budú Kontrolnou komisiou po posúdení splnenia podmienok následne posúpené na schválenie Obecným zastupiteľstvom.

 

Nakoľko je Obecný úrad, z dôvodu vyhláseného zákazu vychádzania, do 24. januára 2021 pre verejnosť zatvorený, žiadame Vás, aby ste daňové priznania a žiadosti o zníženie, resp. odpustenie poplatku za komunálny odpad zasielali:

 • poštou na adresu: Obecný úrad Podolie, Podolie 566, 916 22
 • emailom na adresu: podolie@podolie.sk
 • elektronickou poštou cez www.slovensko.sk
 • poprípade po predchádzajúcom telefonickom dohovore na Obecný úrad.

Tel. č.: 032/7794102, 0911 712 605, 0911 923 907.

Vypísané a podpísané daňové priznania alebo žiadosti môžete vhodiť aj do poštovej schránky, ktorá je pri vchodových dverách OcÚ.

 

K stiahnutiu

Publikované: 12.1.2021 | Aktualizácia: 8.2.2021 | Zobrazené: 1530
toplist