Projekt: "Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácii obcí Podolie a Očkov"

Obec Podolie má schválený projekt „Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácii obcí Podolie a Očkov“ Operačný program: Kvalita životného prostredia Prioritná os: 1 Špecifický cieľ: 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych a odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ Kód projektu v ITMS2014+: 310011A016 Miesto realizácie projektu: Podolie, Očkov Výzva – kód Výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015 Použitý systém financovania: predfinancovanie, refundácia Termín začatia realizácie projektu: 4/2017 Termín ukončenia realizácie projektu: 2/2019 Nenávratný finančný príspevok: 5 862 609,57 EUR Druh projektu: dopytovo orientovaný

K stiahnutiu

Publikované: 29.1.2018 19:08:37 | Aktualizácia: 31.3.2019 14:08:08 | Zobrazené: 189
toplist