Oznámenie o pripájaní na verejný vodovod - žiadosť na TVK, a.s. Trenčín

K žiadosti o pripojenie je potrebné

predložiť:
1. preukaz totožnosti
2. aktuálny list vlastníctva(postačuje aj z internetovej stránky https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/)
3. kópia z katastrálnej mapy v takom rozsahu, aby bolo možné identifikovať polohu nehnuteľnosti, ktorá sa má na verejný vodovod napojiť (postačuje aj z internetovej stránky https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/)
4. zjednodušený situačný náčrtok (situácia v mierke 1:100 alebo 1:200 so zakreslením pripojovaného objektu, umiestnenia vodomernej šachty, siete verejného vodovodu, trasy prípojky, úroveň a situovanie priľahlých objektov (studní, žúmp, septikov a pod.)
5. splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s pripojením 
6. nájomnú zmluvu v prípade, ak žiadateľ nie je vlastníkom, resp. je spoluvlastníkom nehnuteľnosti, ku ktorej žiada zrealizovanie vodovodnej prípojky podpísať:
1. žiadosť o pripojenie na verejný vodovod
2. zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu

V prípade záujmu o technické rady a pomoc pri návrhu a budovaní domovej časti vodovodnej prípojky prosím kontaktuje v pracovných dňoch v čase 8:00 - 15:00: Ing. Ján Brenk – vedúci strediska vodovodov a kanalizácií, tel. č. 0903 441 549 Jozef Kováč – majster vodovodov, tel. č. 0903 791 063
V prípade otázok ohľadom zmluvy, fakturácie alebo cien prosím kontaktujte: Eva Stopková - obchodné oddelenie, 032 - 6572 823   Bližšie informácie vám poskytneme na zákazníckej linke a na zákazníckom centre TVK.

K stiahnutiu

Publikované: 1.7.2019 13:17:53 | Aktualizácia: 3.7.2019 15:44:04 | Zobrazené: 742
toplist