Pýtate sa kedy bude spustená kanalizácia do prevádzky?

Vážení spoluobčania,

istotne sa takmer všetci pýtate, kedy už bude kanalizácia spustená do prevádzky. Samozrejme, že táto otázka je na mieste a máte všetci právo sa ju pýtať a dostať odpoveď.
Kanalizácia sa kolaudovala vo februári a kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 1.4.2019. Od tohto dátumu sa začal "papierový kolotoč". Najskôr sme s pánom starostom Beňovičom odovzdali TAVOS-u všetky potrebné a vyžadované dokumenty, aby sa ich pracovníci mohli začať s kanalizáciou zoznamovať. V polovici apríla sme si po dôkladnom preštudovaní všeobecných podmienok zmluvy o NFP všimli, že prevádzka kanalizácie by nemala prejsť na tretiu osobu a prevádzkovateľom by mala byť sama obec (žiadateľ o NFP). Pokiaľ však chceme aby bol prevádzkovateľom niekto iný, tak musí prebehnúť verejné obstarávanie. Nevedelo sa však ako by malo obstarávanie prebiehať a hlavne čo by malo byť hodnotiacim kritériom. Spoločne so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) sme hľadali riešenie. Ministerstvo ŽP nakoniec povolilo možnosť vytvorenia koncesnej zmluvy medzi obcou a treťou osobou. Dvakrát sme sa zúčastnili na rokovaní v Bratislave na SAŽP ohľadne tejto zmluvy. Po rokovaniach sme dostali prísľub, že koncesnú zmluvu pripravia ich právnici. Na návrh koncesnej zmluvy sme čakali 1,5 mesiaca. Následne, keď sme už mali k dispozícii pracovnú verziu zmluvy, tak v spoločnosti TAVOS a.s. skončil technicko-prevádzkový a investičný riaditeľ. Nový riaditeľ bol známy až po dvoch týždňoch. Našťastie sa nám hneď podarilo s ním stretnúť a začať rokovať o koncesnej zmluve a hlavne o prevádzke našej kanalizácie.

Po stretnutí začali pracovníci spoločnosti študovať a kontrolovať dokumentáciu a následne v júni sa začali monitorovacie práce a práce v teréne. Monitorovanie sa začalo však predlžovať, nakoľko bolo potrebné poklopy "vysekať" a začať s prípadným čistením hrubých nečistôt, ktoré sa občas nachádzali v šachtách. Všetky šachty sa čistili a otvárali 2 týždne. Pracovníci monitoringu sa však neustále stretávajú s drobnými problémami v podobe napadanej sute a bahna v potrubí. Táto suť a bahno sa do potrubia dostali počas budovania prípojok. Koncom júla a začiatkom augusta sa začalo už aj s prečisťovaním kanalizačného potrubia (suť a bahno).

V stredu 14.8.2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie za účasti predstaviteľov TAVOS a.s. a realizátora stavby M-Silnice a.s.. Realizátor bol oboznámený s nedostatkami, ktoré sa zistili počas doterajšieho monitoringu. Realizátor prisľúbil, že hneď ako bude odmonitorovaných 100% a dostane podklady o nedostatkoch, tak začne pracovať na ich odstránení. Jedná sa napríklad o vymazanie šácht, zainjektovanie, úprava schodíkov do niektorých šácht a pod..

Akonáhle bude odmonitorovaných 100%, tak sa začne testovať funkčnosť prečerpávacích staníc a výtlačného potrubia Presskan, nakoľko funkčnosť potrubia v skutočnej prevádzke od Podolia až do ČOV Piešťany ešte neprebehla. To sa zrealizuje tak, že sa do prečerpávacích staníc napustí voda a čerpadlá sa následne spustia do prevádzky. Momentálne sú čerpadlá vypnuté a potrubie Presskanu je uzavreté. Pokiaľ pôjde všetko podľa plánov a nenastanú žiadne problémy, tak kanalizácia by sa mohla spustiť do prevádzky v priebehu októbra.

Osobne verím, že už žiadne problémy nenastanú a všetko pôjde podľa plánu, ktorý nám bol prednesený. Pokiaľ budete mať ešte akékoľvek otázky, tak sa neváhajte zastaviť na OcÚ, alebo ma kontaktujte telefonicky.

S pozdravom,

Rastislav Bobocký
starosta obce

Publikované: 15.8.2019 10:07:24 | Aktualizácia: 15.8.2019 11:30:20 | Zobrazené: 1033
toplist